Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowe Rady Rynku Pracy są organami opiniodawczo - doradczymi w sprawach polityki rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno - zawodowych organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje  na okres 4 lat kadencji, zgodnie z trybem:

 1. Starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji o zgłoszenie kandydata do Rady Rynku Pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia.
 2. Do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

 

Starosta informuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń o terminie posiedzenia inaugurującego.

Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

Starosta  może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Przewodniczący Rady wybierany jest na pierwszym posiedzeniu w kadencji spośród członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy może zostać odwołany:

 1. Na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.
 2. Z inicjatywy odpowiednio starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Do głównych zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy należą:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdania z ich wykorzystania.
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawienie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 6. Ocenianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:

 1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)     zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c)      koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.

 1.  Promowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
 2. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      kryteria doboru bezrobotnych,

b)     zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1065 ze zm.) Starosta Lubartowski Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 9 lutego  2017 r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy dla Powiatu Lubartowskiego na kadencję w latach 2017 – 2021. 

 

 


Liczba wyświetleń: 2617
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): Marcin Woliński (2017-07-07 12:07:04)