Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwum » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - asystentka dyrektora (CAZ.DU-381-7/2010)

 

Lubartów: Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce: Asystent -

 

asystentka dyrektora dla osób bezrobotnych oraz poszukujacych

 

pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Lubartowie

 

Numer ogłoszenia: 390448 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiazkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych:

 

tak, numer

ogłoszenia w BZP: 356870 - 2010r.

 

Czy w Biuletynie Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

 

nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Powiatowy Urzad Pracy w Lubartowie, ul. Juliusza Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, woj.

lubelskie, tel. 0-81 855 20 02, faks 0-81 852 65 11.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

 

Administracja samorzadowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego:

 

Usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce:

Asystent - asystentka dyrektora dla osób bezrobotnych oraz poszukujacych pracy zarejestrowanych w

Powiatowym Urzedzie Pracy w Lubartowie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Usługi.

 

II.3) Okreslenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

szkolenia dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujacych pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w

Lubartowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczby osób, co nie mo;e

stanowic podstawy do roszczen Wykonawcy z tytułu niezrealizowania czesci umowy. Szkolenie realizowane

bedzie ze srodków Funduszu Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załaczniku nr 1 do

SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiacy załacznik nr 7 do SIWZ..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówien (CPV):

 

80.53.00.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej:

 

nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

01.12.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

 

5.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 

1.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, ul. Zwiazkowa 4, 20-148 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartosc zamówienia

 

(bez VAT): 13800,00 PLN.

2010-12-01 390448-2010.html

C:/…/390448-2010.html 1/2

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIKSZA I NAJWYKSZA CENA

 

Cena wybranej oferty:

 

11250,00

 

Oferta z najniLsza cena:

 

9940,00 / Oferta z najwyLsza cena: 18500,00

 

Waluta:

 

PLN.

2010-12-01 390448-2010.html

C:/…/390448-2010.html 2/2

Liczba wyświetleń: 1177
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-09 10:00:42)