Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i  oddalonych od rynku pracy, m.in.  poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.  

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 291 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z powiatu lubartowskiego do 30.06.2021r.
Grupa docelowa:

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i w Oddziale w Kocku jako osoby bezrobotne w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin (tj. współmałżonek lub domownik), osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej.

 

Realizowane wsparcie:
w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Efektywność zatrudnieniowa:

 Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 44,3%, poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do w/w grupy 60,4%.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 5 765 190,52 zł,  Wkład Funduszy Europejskich: 4 900 411,94 zł.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta lub w sprawie:

 • staży, prac interwencyjnych: pokój nr 154, nr telefonu 81 852 65 44,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: pokój nr 251, nr telefonu 81 852 65 41,
 • szkoleń grupowych czy indywidualnych: pokój nr 153, nr telefonu 81 852 65 43,
 • doposażeń/wyposażeń stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: pokój nr 155, nr telefonu 81 852 64 45.

Oddział w Kocku: pokój nr 3 i 4, nr telefonu 81 859 20 00 lub 81 859 14 67.

Liczba wyświetleń: 82
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2020-03-11 11:51:38)