Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i  oddalonych od rynku pracy, m.in.  poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 118 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z powiatu lubartowskiego do 31.03.2019 r.


Grupa docelowa:

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, w tym także osoby zamierzające odejść z rolnictwa, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie dla których ustalono I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

 

Realizowane wsparcie:

w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.):

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • prace interwencyjne w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Efektywność zatrudnieniowa:

 

Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%;


Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 2 103 077,19 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 787 615,61 zł

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat na A3 2018-03-06 818.81kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 447
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2018-03-06 09:28:39)
Zredagował(a): Paweł Badurowicz (2018-04-10 10:55:14)