Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i  oddalonych od rynku pracy, m.in.  poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 437 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z powiatu lubartowskiego w roku 2017.


Grupa docelowa:

uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, w tym także osoby zamierzające odejść z rolnictwa, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie dla których ustalono I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

 

Realizowane wsparcie:

w ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.):

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Efektywność zatrudnieniowa:

 

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej:

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie co najmniej 33%, tj. 14 osób;
 • dla kobiet na poziomie co najmniej 39%, tj. 69 osoby;
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 33%, tj. 1 osoba;
 •  w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 30%, tj. 66 osób;
 •  w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 38%, tj. 76 osób;

Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 31.03.2018 r.

Wartość projektu: 3 579 665,37 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 042 715,56 zł.

Liczba wyświetleń: 614
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2017-05-30 11:37:52)
Zredagował(a): Paweł Badurowicz (2018-04-10 10:56:11)